Mieszkania SIM

Czym jest SIM?

SIM-y (dawniej TBS-y) to spółki o charakterze „not for profit” budujące mieszkania społeczne. Oferta SIM jest skierowana do osób i rodzin, które nie mają własnego mieszkania oraz zdolności kredytowej na jego zakup, jednocześnie dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu.

Korzyści z bycia najemcą w SIM

  • możesz zamieszkać w lokalu SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu, wymagana jest jedynie partycypacja oraz kaucja (które są zwracane w momencie wyprowadzenia się z mieszkania SIM)
  • długoterminowa, stabilna umowa najmu
  • możliwość realizacji książeczki mieszkaniowej
  • regulowane stawki czynszu, niższe niż na rynku komercyjnym
  • możliwość skorzystania z dopłat do czynszu i dodatku mieszkaniowego
  • dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość w przyszłości rozliczenia partycpacji w czynszu (tzn. czasowe obniżenie czynszu)
  • opcja wykupu najmowanego mieszkania (nie wcześniej niż po 15 latach)
  • możliwość zamiany mieszkania

Dla kogo?

Chcesz mieszkać „na swoim”, ale nie stać cię na zaciągnięcie wieloletniego kredytu hipotecznego? Szukasz mieszkania „pod klucz”? Chcesz najmować, ale obawiasz się konieczności nagłej wyprowadzki lub drastycznej podwyżki czynszu?

 

Mieszkanie SIM jest dla Ciebie!


Jak to działa?

Dzięki atrakcyjnemu modelowi finansowania opartemu na preferencyjnym kredycie z Banku Gospodarstwa Krajowego, bezzwrotnych środkach z Funduszu Dopłat (pokrywających do 35% kosztów inwestycji), oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (do 10%), a także partycypacji przyszłych najemców (maksymalnie 30% kosztów inwestycji), lokale SIM mają stabilną, niższą od rynkowej stawkę czynszu.


Czynsz – woj. wielkopolskie

Stawka czynszu w lokalach budowanych przez SIM nie może przekroczyć 5% wartości odtworzeniowej, a w przypadku korzystania z bezzwrotnego grantu z Funduszu Dopłat: 4%. Wysokość wartości odtworzeniowej dla danego województwa jest aktualizowana przez Wojewodę dwa razy w roku.

Maksymalna stawka czynszu dla 4%

18,35 zł/m²

Maksymalna stawka czynszu dla 5%

22,95 zł/m²

Ustawodawca przewidział także ustalenie maksymalnej stawki czynszu na podstawie realnych kosztów budowy.
Przyjmując średni koszt budowy metra kwadratowego na poziomie 9500 zł, uzyskujemy maksymalną stawkę czynszu wynoszącą 31,67 zł/m².


Najemcy lokali mieszkalnych wybudowanych przez SIM będą mieli możliwość skorzystania z dopłat do czynszu (zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania tzw. Ustawa Mieszkanie na Start). Wysokość dopłaty będzie uzależniona m.in. od ilości osób zamieszkujących w lokalu oraz jego powierzchni.

Kryteria przydziału lokalu z zasobu SIM

Osoba chcąca zamieszkać w lokalu z zasobu SIM KZN Zachodni musi spełnić łącznie następujące kryteria:

Kryterium dochodowe

Przyszły najemca wraz z pozostałymi mieszkańcami nie może przekraczać określonego w Ustawie o SIM kryterium dochodowego:

1 osoba

9 119,00 zł

2 osoby

13 461,38 zł

3 osoby

16 501,04 zł

4 osoby

19 540,71 zł

5 osób

22 580,38 zł

tab. Maksymalne progi dochodowe określone w Ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Ustawa o SIM). Wartości netto.

W przypadku skorzystania przez SIM z bezzwrotnego grantu z Funduszu Dopłat najemcę obowiązują niższe kryteria dochodowe.

1 osoba

6 079,33 zł

2 osoby

8 511,06 zł

3 osoby

11 753,38 zł

4 osoby

13 779,82 zł

5 osób

16 616,84 zł

tab. Maksymalne progi dochodowe w przypadku skorzystania z Funduszu Dopłat. Wartości netto.

Pozostałe kryteria

Przyszli najemcy SIM nie mogą mieć tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie tej samej miejscowości. Przez tytuł prawny należy rozumieć zarówno prawo własności, jak i umowę najmu, którą należy wypowiedzieć przed zamieszkaniem w SIM. Zasada ta dotyczy wszystkich członków gospodarstwa domowego. Wyjątkiem jest zmiana miejsca zamieszkania wynikająca z podjęcia pracy w gminie, w której działa SIM.

 

Każda z gmin może również ustalać dodatkowe kryteria przydziału lokalu SIM na jej terenie.

Najczęściej Zadawane Pytania

Partycypacja to finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo wynajęcia lokalu z zasobów SIM. Na czas budowy zawierana jest przedwstępna umowa partycypacji, w której określane są m.in. zasady płatności kwoty partycypacji. Po zakończeniu inwestycji, a przed zawarciem umowy najmu (po ustaleniu ostatecznych kosztów) zawierana jest właściwa umowa partycypacji. Partycypacja podlega waloryzacji i zwrotowi po wyprowadzeniu się z lokalu.

Jest to osoba partycypująca w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. Po jego wybudowaniu partycypant zawiera umowę najmu z SIM i staje się głównym najemcą. Główny najemca lokalu oraz wszystkie osoby z nim współzamieszkujące muszą spełniać kryteria przydziału lokalu z zasobu SIM.

Ustawa o SIM dopuszcza również partycypację podmiotów prawnych (np. gmina, związek międzygminny, pracodawca).

Pierwsze dokumenty to przedwstępna umowa partycypacji (zawierana na okres budowy) i właściwa umowa partycypacji – obie zawierane są pomiędzy SIM a partycypantem. Kolejną umową jest umowa najmu, zawierana pomiędzy SIM a głównym najemcą lokalu. Dodatkowo najemca zawiera umowę na dostawę energii elektrycznej do mieszkania oraz umowy z dostawcami wybranych usług (telefon, internet, telewizja) dostępnymi w budynkach SIM.

Wpłata partycypacji wymagana jest po podpisaniu przedwstępnej umowy partycypacji, nie później jednak niż do dnia odebrania kluczy do mieszkania (tj. w trakcie budowy mieszkań). Natomiast wpłata kaucji wymagana jest na dzień podpisania umowy najmu (tj. przed odbiorem mieszkania).

Przy składaniu wniosku nie są pobierane żadne opłaty. Złożenie wniosku nie jest też zobowiązaniem do objęcia mieszkania.

Czynsz w lokalach SIM jest regulowany i zasady jego kształtowania są określone w Ustawie o SIM.

 

Na stawkę czynszu składają się koszty eksploatacji (w szczególności: sprzątanie budynku i przyległego terenu, pielęgnacja i utrzymanie zieleni, ubezpieczenia, podatki i opłaty itp.), remontów oraz spłata zaciągniętego na budowę finansowania zewnętrznego. Do stawki czynszu należy doliczyć zaliczki na media (ciepła i zimna woda, centralne ogrzewanie, ścieki – zgodnie z cennikami dostawców) oraz wywóz odpadów. Pobierany czynsz służy jedynie pokryciu kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego (SIM nie generuje zysku z pobieranego czynszu).

Inwestycja SIM
w Koninie

ul. Zacisze

Inwestycja planowana jest przy ul. Zacisze na działce nr 193/3 o pow. 8395 m². Opracowana przez SIM wstępna koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje realizację 2 budynków mieszkalnych o wysokości 5 kondygnacji z 76 mieszkaniami oraz 114 miejscami postojowych, w tym 60 miejscami naziemnych i 54 miejscami w hali garażowej, zlokalizowanej w parterze budynków mieszkalnych. Obiekt zostanie wyposażony w rozwiązania z zakresu zielono-błękitnej infrastruktury (m.in. retencja wody, ochrona zieleni, OZE).

Teren inwestycyjny został wniesiony aportem do SIM w grudniu 2023 r.

Działka ew. nr

193/3

Powierzchnia działek

0,8395 ha

Liczba mieszkań

76


Dziennik budowy

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
„KZN – Zachodni” sp. z o.o.

Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Kapitał zakładowy

98 441 150,00 zł

 

NIP 779 25 26 507  |  REGON 388 70 25 95  |  KRS 0000920074

Spółka jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

ul. Grunwaldzka 19 lok. 2.15
60-782 Poznań