Mieszkania SIM

Czym jest SIM?

SIM-y (dawniej TBS-y) to spółki o charakterze „not for profit” budujące mieszkania społeczne. Oferta SIM jest skierowana do osób i rodzin, które nie mają własnego mieszkania oraz zdolności kredytowej na jego zakup, jednocześnie dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu.

Korzyści z bycia najemcą w SIM

  • nie musisz zaciągać kredytu, wymagana jest jedynie wpłata kaucji (która jest zwracana w momencie wyprowadzki) i regularne opłacanie czynszu
  • możliwość poprawy warunków mieszkaniowych w ramach zasobu gminnego
  • długoterminowa, stabilna umowa najmu
  • regulowane stawki czynszu, niższe niż na rynku komercyjnym
  • możliwość skorzystania z dopłat do czynszu i dodatku mieszkaniowego

Dla kogo?

  • Twoje dochody nie pozwalają na kupno ani wynajęcie mieszkania na wolnym rynku
  • chcesz poprawić swoje warunki lokalowe przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów
  • szukasz mieszkania „pod klucz”
  • chcesz najmować, ale obawiasz się konieczności nagłej wyprowadzki lub drastycznej podwyżki czynszu

Jak to działa?

1
2
3

SIM odpowiada za budowę i późniejsze utrzymanie budynku

Gmina wynajmuje od SIM mieszkania
i przeprowadza nabór wniosków
o zawarcie umowy najmu (gmina przydziela lokale)

Najemca zawiera umowę najmu
z gminą i uiszcza na jej rzecz opłaty związane z najmem (media)

Kryteria przydziału lokalu z zasobu SIM

Osoba chcąca zamieszkać w lokalu z zasobu SIM KZN Zachodni musi spełnić łącznie następujące kryteria:

Kryterium dochodowe

Przyszły najemca wraz z pozostałymi mieszkańcami nie mogą przekraczać progów dochodowych określonych przez gminę. Progi te zostaną określone w uchwale Rady Miejskiej Kępna.

Pozostałe kryteria

Przyszli najemcy SIM nie mogą mieć tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie tej samej lub pobliskiej miejscowości. Zasada ta dotyczy wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Ponadto mieszkańcy zasobu SIM będą weryfikowani przez gminę pod kątem spełniania kryteriów dochodowych uprawniających do zamieszkiwania w lokalu (jednak nie częściej niż raz na 2,5 lata).

Gmina może również ustalać dodatkowe kryteria przydziału lokalu SIM na jej terenie.

Opłaty

Przed zamieszkaniem najemca wpłaca kaucję – jej wysokość zostanie określona przez gminę (podstawą do jej wyliczenia jest stawka czynszu za m²)

Stawka czynszu została wstępnie określona na kwotę około 13 zł / m².

Media i inne opłaty – gaz (ciepło na potrzeby ogrzewania mieszkania i podgrzania wody wytwarzane będzie przez indywidualne piece gazowe) zimna woda, ścieki, wywóz odpadów.

Progi dochodowe

Ustala gmina

Czynsz

13 zł / m²

Kaucja

Ustala gmina

Media

ogrzewanie – gaz
ciepła woda – gaz
zimna woda
ścieki
wywóz odpadów

Najemcy lokali mieszkalnych wybudowanych przez SIM będą mieli możliwość skorzystania z dopłat do czynszu (zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (tzw. Ustawa Mieszkanie na Start). Wysokość dopłaty będzie uzależniona m.in. od ilości osób zamieszkujących w lokalu oraz jego powierzchni.

Najczęściej Zadawane Pytania

Najemca zawiera umowę najmu przydzielonego lokalu z Gminą Kępno (gmina jest łącznikiem pomiędzy najemcą a właścicielem budynku, którym jest SIM). 

Dodatkowo najemca zawiera umowę na dostawę energii elektrycznej do mieszkania oraz umowy z dostawcami wybranych usług (telefon, internet, telewizja) dostępnymi w budynkach SIM.

Wpłata kaucji wymagana jest na dzień podpisania umowy najmu z gminą (tj. przed odbiorem mieszkania).

Przy składaniu wniosku nie są pobierane żadne opłaty. Złożenie wniosku nie jest też zobowiązaniem do objęcia mieszkania.

Czynsz w lokalach SIM jest regulowany i zasady jego kształtowania są określone w Ustawie o SIM, a wysokość czynszu w Ustawie o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Na stawkę czynszu składają się koszty eksploatacji i remontów (w szczególności: sprzątanie budynku i przyległego terenu, pielęgnacja i utrzymanie zieleni, ubezpieczenia, podatki i opłaty itp.) oraz spłata ewentualnie zaciągniętego na budowę finansowania zewnętrznego. Do stawki czynszu należy doliczyć zaliczki na media (ciepła i zimna woda, gaz, ścieki – zgodnie z cennikami dostawców) oraz wywóz odpadów. Pobierany czynsz służy jedynie pokryciu kosztów utrzymania budynku i przyległego terenu (gmina i SIM nie generują zysku z pobieranego czynszu.

Przez tytuł prawny należy rozumieć zarówno prawo własności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy umowę najmu, którą należy wypowiedzieć przed zamieszkaniem w SIM. W sytuacji, gdy przyszły najemca posiada prawo do innego lokalu, składa oświadczenie o wyzbyciu się tego prawa przed podpisaniem umowy najmu z gminą. Zasada ta dotyczy wszystkich członków gospodarstwa domowego. W praktyce oznacza to, że do momentu przeprowadzki można zamieszkiwać w dotychczasowym lokalu.

Osoby zainteresowane przydziałem lokalu z zasobu SIM składają wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno. Terminy naboru, wzory dokumentów jak i sposób ich składania, zostaną ogłoszone zarówno na stronie internetowej gminy jak i w aktualnościach na stronie www.simkzn-zachodni.pl.

Wraz z wnioskiem należy przedstawić dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie określonych. 

Termin naboru wniosków ustala gmina – o jego wyznaczeniu będziemy informować na naszej stronie internetowej ze stosownym wyprzedzeniem.

Osoby zajmujące lokal komunalny/miejski mogą ubiegać się o mieszkanie z zasobu SIM. Warunkiem jest pozostawienie dotychczasowego lokalu do dyspozycji gminy.

Ze względu na realizację inwestycji na podstawie Prawa Zamówień Publicznych nie przewidujemy możliwości dokonywania zmian w projektach mieszkań.

Pierwotny projekt architektoniczny nie przewidywał realizacji takich lokali, niemniej jednak na etapie budowy dwa z parterowych lokali zostaną dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. 

Inwestycja SIM
w Kępnie

ul. Towarowa

Inwestycja obejmuje budowę 27 mieszkań (w tym dwóch dostosowanych do osób poruszających się na wózkach) o łącznej powierzchni użytkowej 840 m2 wraz z 27 miejscami postojowymi naziemnymi, w tym 9 dla osób z niepełnosprawnością. Obiekt zostanie wyposażony w rozwiązania z zakresu zielono-błękitnej infrastruktury (m.in. retencja wody, ochrona zieleni, OZE).

W 2022 roku Gmina pozyskała środki na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa a w sierpniu 2023 r. środki z Funduszu Dopłat. We wrześniu podpisano umowę dotyczącą finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych. Kolejnym krokiem jest przyjęcie przez Radę Miejską uchwały określającej zasady naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali z zasobu SIM oraz przeprowadzenie naboru wniosków. Nabór wniosków o zawarcie umów najmu lokali z zasobu SIM będzie prowadzony przez Urząd Miasta i Gminy Kępno.

Działka ew. nr

615/4, 621/10

Powierzchnia działek

0,2080 ha

Liczba mieszkań

27


Poniżej dostępna jest tabela z listą planowanych mieszkań.

Wizualizacje

Dziennik budowy

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
„KZN – Zachodni” sp. z o.o.

Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Kapitał zakładowy

98 441 150,00 zł

 

NIP 779 25 26 507  |  REGON 388 70 25 95  |  KRS 0000920074

Spółka jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

ul. Grunwaldzka 19 lok. 2.15
60-782 Poznań