Ochrona danych osobowych w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” sp. z o.o.

Kiedy załatwia Pani/ Pan sprawy w naszej Spółce, podaje Pani/ Pan nam swoje dane osobowe. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej z Panią/ Panem umowy lub Pani/ Pana zgody. Dane osobowe możemy również pozyskiwać od osób trzecich lub innych organów publicznych. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Pani/Pana sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy. Poinformujemy Panią/ Pana o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Pani/ Pana prawa lub wolności. Szybko się nią zajmiemy, wyciągniemy wnioski i poprawimy sposób postępowania, aby jeszcze lepiej chronić Pani/ Pana dane.

Jeśli uzna Pani/ Pan te działania za niewystarczające lub w Pani/Pana ocenie przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza postanowienia RODO, może Pani/ Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator danych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. przy ul. Grunwaldzkiej 19 lok. 2.15, 60-782 Poznań, email: biuro@simkzn-zachodni.pl

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) w osobie Pana Mariusza Andryszaka. Jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w zakresie działania Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” sp. z o.o., a także przysługujących Pani/ Panu uprawnień, może się Pani/ Pan skontaktować się z IOD telefonicznie 797 599 363 lub poprzez email  iod@simkzn-zachodni.pl

Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw. Aby zasięgnąć informacji w sprawach innych niż przetwarzanie danych osobowych, należy skontaktować się z osobą prowadzącą Pani/ Pana sprawę (wskazaną najczęściej w nazwie nadawcy otrzymanego przez Panią/ Pana pisma lub w stopce wiadomości e-mail).

Źródło danych

Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania / Kategorie odnośnych danych

Będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. w organizacji przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi. W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora może polegać w szczególności na zapewnieniu bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych poprzez sieci i systemy administratora. W Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” sp. z o.o. przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Pani/ Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy,
w której zostały one zebrane oraz zgodnie z przepisami prawa.

Odbiorcy danych

Mogą nimi być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, z którymi zawieramy umowy powierzenia danych.

Pani/ Pana prawa

  1. prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;
  2. prawo sprostowania danych – art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO;
  7. prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;

Zgoda na przetwarzanie danych

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody, podanie przez Panią/ Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne, aby załatwić sprawę.

Przekazywanie danych/ Profilowanie

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
„KZN – Zachodni” sp. z o.o.

Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Kapitał zakładowy

95 111 450,00 zł

 

NIP 779 25 26 507  |  REGON 388 70 25 95  |  KRS 0000920074

Spółka jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

ul. Grunwaldzka 19 lok. 2.15
60-782 Poznań